Fælledby logo

Opsætning af redekasser

Fuglelivet på Amager Fælled

Fælledby er en ny bydel ved naturområdet Amager Fælled i København. Da det specifikke byggeområde til Amager Fælled blev udvalgt, var det baseret på en række undersøgelser, der kortlagde områdets historik og naturindhold.

Da Fælledby opføres på den del af Amager Fælled, hvor det tidligere har været losseplads, var naturværdien lav i forhold til omkringliggende områder. På arealet har der siden været et vandrehjem, som nu er nedrevet og genanvendt så vidt muligt.

Læs mere om den urbane landsby på Amager Fælled

Læs mere om genanvendelsen af vandrehjemmet

Amager Fælleds fugle

Der er foretaget mange undersøgelser af områdets naturindhold, og mange artsgrupper er specifikt undersøgt, herunder fugleliv.

I 2019 blev der registreret 121 arter af ynglefugle i nærområdet til Fælledby, heraf 55 arter indenfor selve byggefeltet, bl.a. sanglærke, vandfugle og sangfugle og drosler.

Hos Fælledby har vi stor interesse i at hjælpe disse arter med fortsat at kunne leve og opholde sig på Amager Fælled. Vi ønsker også at kunne tiltrække nye fuglearter og dyr, som opholder sig i byområder.

Læs også om Fælledbys arbejde for biodiversitet

Træplantning

I Fælledby findes der, som i mange andre områder, i udgangspunktet ikke naturlige redemuligheder for de hulrugende fugle, da der mangler gamle træer med huller.

Gamle træer udvikler med tiden hulheder og sprækker, som er levested for mange arter; flagermus kan bruge revner og hulheder som rastesteder, fugle kan bygge rede i hulhederne, svampe vil begynde at nedbryde dele af træet, hvor det er såret, fx pga. beskæring eller påkørsel. Biller kan lægge deres æg i træets ved, hvor larverne efterfølgende lever af veddet under barken. Spætter kan finde disse larver ved at hakke barken af.

Der stod et enkelt større piletræ på byggefeltet, som vi har bevaret. På sigt vil flere af de nyplantede træer, fx egetræer, også få lov til at udvikle sig til store gamle træer. Det er hyggeligt at tænke på, at træerne vokser op i Fælledby side om side med Fælledbys børn.

Læs også om Fælledbys arbejde for biodiversitet

Forskellige forhold til forskellige arter

Der er mange muligheder i forhold til at hjælpe forskellige fugle, som har forskellige behov.

På bygningerne kigger vi fx på muligheder for at opsætte redekasser til følgende arter: gråspurv, mursejler, bysvaler, husrødstjert og stær.

Vi kigger også på træplantning og vil have mulighed for at opsætte redekasser i de større træer, efterhånden som de vokser sig store nok til at kunne bære det.

Arter som solsort og gærdesmutte bygger deres rede af kviste og plantemateriale, og vil kunne bygge deres egne reder, så snart der findes egnede redelokaliteter og -materiale i området.

En række arter af fugle kan yngle i tilknytning til bygninger. Der er ofte tale om arter, som oprindeligt var tilknyttet klippehabitater, som har tilpasset sig livet i det bebyggede miljø og bruger bygninger som redesteder.

Redekasser egnet til mejsearter som fx musvit, blåmejse, spætmejse og kasser til skovspurve, rødstjert, vipstjert, fluesnapper og svaler bygges i træ eller andre materialer.

Opsætning af redekasser
I Fælledlab arbejder vi med Fælledbys biodiversitetsstrategi, som også omhandler det eksisterende dyreliv på området. 

Da vi har mangel på gamle træer i området, kan fugle tiltrækkes til Fælledby ved opsætning af redekasser i og på bygningerne. I Fælledlab er vi i fuld gang med at få overblik over opførelsen af redekasser til forskellige typer af fugle. Vi kigger også på kratbeplantning og andre naturlige gemmesteder for dyr og insekter.

Nogle redekasser indtænkes allerede i arkitekturen, mens andre løbende bliver opsat. Det vil være oplagt at samarbejde med Fælledbys beboerdrevne naturlaug om opførelse.

Kig ind i fælledlab og hør om vores tanker for fuglelivet og redeopsætning

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby