Fælledby logo

Fælledens dyr

Et stille åndehul for dyr og mennesker

Københavnerne elsker Amager Fælled og med god grund. Herude på de grønne enge er himlen højere, luften renere og duften af natur står frisk i næsen. Fælleden betegnes med rette som Københavns lunger. En stor del af visionen er at lave en bydel på landskabets egne præmisser. Vi styrker den eksisterende natur på Amager Fælled og udvider biodiversiteten på området.

Her løber vi ture med venner, går hånd i hånd med dem, vi elsker, finder et stille åndehul, kigger på fugle, finder frøer ved søen, bygger huler og lader hænderne glide hen over græsserne på engen.

I optakten til at bygge Fælledby har mange besøgende haft fokus på at passe på de dyr, der allerede lever og yngler på og besøger Fælleden. Vi deler den interesse og har lavet et særligt løfte til Fælledens dyr og dyrevenner.

Fælledby Løfte #7: Dyreliv

#1 Fælleden

Vi har igangsat en række initiativer for at bevare så mange dyrearter på byggegrunden som muligt og give f.eks. vibe og sanglærke ynglemuligheder. Derudover opfører vi en række tiltag for at tiltrække dyrearter tilknyttet bynære områder, som f.eks. tårnfalk, husrødstjert, mursejler og flagermus.

– Erling Thygesen, CEO of Fælledby P/S.

En bydel med plads til alle

Insekter og krat

Generelt har vi stor fokus på at sikre, at de arter, der i dag anvender områdets krat mod nordøst, herunder sangfugle, sjældne insekter og vandsalamandere, også på sigt vil have attraktive levesteder.

Vi bevarer blandt andet en stor del af områdets eksisterende krat og udbygger krattet med ny kratbevoksning i bebyggelsens kantzoner. Det betyder, at det samlede areal af krat i den færdige bebyggelse vil udgøre 84 procent af det oprindelige krat, som findes på byggefeltet i dag.

Læs også om Fælledbys arbejde for biodiversitet

En bydel med plads til alle

Rådyr og sangfugle

Ligesom vi gør vores bedste for at bevare den naturlige vegetation på området og bevarer 40 % af den oprindelige natur på byggegrunden, har vi også opstillet en række tiltag for at beskytte dyrelivet. For at beskytte levesteder for insekter, padder og fugle bevarer vi vigtige naturelementer som vådområder og lavninger.

Tilsvarende bevarer vi store dele af de tørre krat, som huser rådyr, sangfugle og insekter. I tæt samarbejde med biologer og miljøingeniører fra MOE sikres en rig natur, der kommer de mange sjældne dyrearter på området til gode.

”Ved at anlægge en vildere bynatur kan vi tiltrække flere arter. Både dem, som er tilknyttet byer og bynære miljøer, f.eks. tårnfalk, husrødstjert og mursejler, men også arter som vi normalt ikke ser inde i byen. Det kræver særlige habitater for insekter og fugle og en lang række hjemmehørende planter såsom røllike, kløver og vild gulerod. Cirka 6,3 hektar svarende til en tredjedel af området bliver sammenhængende natur.”
– Steffen Damgaard Nielsen Biolog og projektchef, Sweco Danmark

Se mere om opsætning af redekasser i Fælledby

Vandsalamandere og padder

På Strandengen ved siden af byggeriet nyder vandsalamanderne godt af at Københavns Kommune og By & Havn har renset en række vandhuller. Mens vi ser en stor fremgang af arter på Strandengen, der bliver bevaret ved siden af Fælledby, har fagbiologer kun fundet i alt 9 vandsalamandere på 100 dage på selve byggegrunden på en 100 dages inspektion i 2021 og 2022. Området vurderes derfor ikke som et egnet habitat for arten.

Stendiger og huler
For at passe på vandsalamanderne på Strandengen har vi etableret et 430 meter langt stendige med skjulesteder og frostfri huler til store vandsalamander afskærmet fra byggepladsen.

Parallelt med etablering af erstatningslevesteder opsættes paddehegn rundt om byggefeltet, hvilket giver mulighed for at indsamle eventuelle padder og flytte dem til de nyetablerede levesteder. Det er tilrettelagt, så vi tager mest muligt hensyn til padderne, og så de kønsmodne padder i krattet får mulighed for at vandre til deres ynglehuller øst for byggefeltet, inden vi starter indsamlingen.
Dyrene kan bevæge sig under byggepladshegnet til og fra rastestederne i stendiget, men ikke ind på byggepladsen.

Kig ind i Fælledlab og hør mere om, hvordan vi passer på dyrene på Amager Fælled.

Haletudser ved Mount Anna

Casper, 31 år og biolog – Læs mere om alle os i Fælledby

En bydel med plads til alle

En del af Naturpark Amager

Siden januar 2015 har Amager Fælled sammen med Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand udgjort Naturpark Amager. Samarbejdet under Friluftsrådets mærkningsordning mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn skal arbejder med natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur. Man ønsker at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

Ænder og vadefugle

Naturpark Amager er flad og våd og både ande- og vadefugle trives her hos os. Nogle yngler i området, mens andre hviler sig på trækruten. Der findes masser af fugletårne, hvor alle kan komme tæt på fuglene.

I Fælledby går vi skridtet videre i udviklingen af en grøn by, hvor nøje udtænkte forhold omkring beplantning, jord og grønne tage og facader skal sikre, at eksisterende arter kan trives og eventuelle nye flytte til.

Udgangspunktet er naturtyper, der allerede eksisterer på området i dag, som krat, vådområder og overdrev. Med Fælledby løfte #7 lover vi at passe bedst muligt på området fugle. Det gør vi blandt andet ved at bevare 40 % af byggegrunden med oprindelig natur.

Fælledbys dyr

Udover de vilde dyr, flytter en række husdyr også snart ind i Fælledby. Vi glæder os til at byde velkommen til hunde, katte, marsvin og andre små venner i Fælledby.

Svend og Anker

Sonja, 41 år, gift med Lene, sammen har de tre børn Læs mere om alle os i Fælledby

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby