Overblik over projektområdet

Fælledbys projektområde er omkranset af naturen i den 3500 hektarer store Naturpark Amager. Fælledbys område udgør heraf ca. 18 hektarer, hvoraf en tredjedel skal genetableres som vild, bynær natur. Infografikken nedenfor viser størrelsesforholdene i sammenhæng.

Klik på billedet for at se det i stort format.

 

Udover den tredjedel af projektområdet, der bliver etableret som fællednatur, kommer også gårdrum og byrum med grønne områder. Bygninger, belægninger og stier vil udgøre i alt 8,38 hektarer, dvs. knap halvdelen af projektområdets samlede 18 hektarer. Infografikken nedenfor viser arealfordelingen på byggefeltet før og efter realiseringen af Fælledby.

Klik på billedet for at se det i stort format.

Naturbeskyttelse i anlægsfasen

I foråret 2021 etablerede Fælledby byggepladsen inklusiv paddehegn og nye levesteder for områdets beskyttede padder, som er udført efter faglige instruktioner fra projektets biologer og i henhold til den miljørapport, som er vedtaget for projektet.

De eventuelle bilag IV-arter (primært stor vandsalamander), som indsamles af biologer på byggefeltet, bliver flyttet til nyetablerede levesteder.

Første etape af paddeindsamlingen skete i marts-april 2021 med daglige undersøgelser i 56 dage, herunder i 25 dage, hvor særlige krav til fugtighed og temperatur var opfyldt. Der blev ikke fundet eller observeret stor vandsalamander indenfor byggepladshegnet på det lysåbne areal. Der blev fundet en enkelt spidssnudet frø.

Anden etape af paddeindsamlingen foregik i yderligere 40 indsamlingsdage fra februar til april 2022 i det nordøstlige hjørne af projektområdet, som tidligere bestod af kratbevoksning. Her blev fundet 9 eksemplarer af stor vandsalamander, som blev flyttet til de nyoprettede habitater i området.

Siden da har byggepladsområdet været afskærmet fra den omkringliggende natur, sådan at ingen landdyr eller mennesker er i fare for at bevæge sig ind på byggepladsen i anlægsperioden.

Stendige, paddehegn og byggepladshegn

Rundt om størstedelen af byggefeltet vil byggepladshegnet også fungere som et "paddehegn" – det vil sige et kombineret byggeplads- og paddehegn, som sikrer, at dyr ikke bevæger sig ind på byggepladsen under byggearbejdet. Langs byggefeltets stendige er byggepladshegn og paddehegn dog to enkeltstående hegn som vist på billedet ovenfor. Byggepladshegnet øst for stendiget er hævet en smule fra jorden, der gør, at padderne kan komme fra stendiget og ud på den omkringliggende fælled.

Byggepladshegnet er et cirka 2,5 meter højt pladehegn af træ, som man kender fra metrobyggeriet. Paddehegnet er cirka 40 centimeter højt. Stendiget er cirka en meter højt og får en række frostfrie, fugtige hulrum, som er en meter høj og to meter bredt med grene og kvas indeni. Dette udgør efter biologernes vurdering velfungerende rastesteder for stor vandsalamander.

Stendiget bliver en permanent del af landskabet

Det 430 meter lange stendige vil fungere som erstatningslevesteder for bl.a. stor vandsalamander. Stendige bliver snoet som visualiseret nedenfor, men også etableret i en mere lige linje, de steder, hvor det ligger tættere på beboelse. Stendiget vil med tiden "gro sammen" med den omkringliggende natur og blive en permanent del af landskabet.

Forkomprimering og opbygning af terræn

Den såkaldte forkomprimering, som er en del grundmodningen på Fælledbys område, er nødvendig for at komprimere jorden og sikre en ensartet bæreevne under de kommende veje og rørføringer. Grundmodningen indebærer både komprimering og påfyldning af i gennemsnit en meter ny, ren jord på hele området, som vil danne Fælledbys kommende terræn.

En ensartet bæreevne på hele arealet
Komprimeringen foregår ved, at to specialbyggede kraner udfører en såkaldt dynamisk dybdekomprimering, som sker ved at slippe et tungt lod fra 15 meters højde og presse jorden sammen ad flere omgange. Herved sendes trykbølger ned gennem jordlagene, som både komprimerer jorden og lossepladsfyldet i undergrunden, og som udligner eventuelle lokale ujævnheder.

Tyngden fra loddet sender trykbølger ned i undergrunden, som komprimerer materialet. Grafik: ScienceDirect.

I løbet af komprimeringsarbejdet foretages målinger i jorden, som fortæller, hvilken tæthed man har opnået, og om der er brug for yderligere komprimering. Herved sikrer man en ensartet bæreevne på hele arealet.

Metoden er internationalt anerkendt og anvendes på anlægsprojekter i hele verden – dog er det første gang i Danmark, at man komprimerer så stort et areal med denne teknologi. Arbejdet udføres derfor af verdens førende ingeniører på området fra det franske firma Menard, som udviklede metoden for over 50 år siden.

En samlet byggeperiode på 10 år

Vi planlægger en etapevis udbygning af Fælledby over de næste cirka 10 år. Først klargør vi hele byggefeltet til at kunne bebygges. Dernæst bygger vi områdets tre nabolag etapevis.

Vi vil løbende opdatere siden her i takt med, at byggeriet skrider frem. Nedenfor kan du se den overordnede rækkefølge i bygge- og anlægsarbejdet og arbejdet med naturbeskyttelse.

Byggeriets overordnede forløb

Natursikring

- Vi etablerer erstatningslevesteder til padder og andre naturbeskyttende foranstaltninger, som fx fugle. Foranstaltningerne sker på baggrund af flere forskellige biologers anbefalinger.

Byggeplads

- Vi etablerer byggeplads med padde- og byggepladshegn m.v. Hermed vil vi beskytte de dyr, som lever på fælleden, og sikre fælledens brugere imod byggepladsens aktiviteter.

Grund- og byggemodning

- Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved komprimering af jorden og jordopfyld på eksisterende beplantning/jordlag for ikke at komme i berøring med den eksisterende forurenede jord. Kratområde nord for byggepladshegnet og arealet omkring eksisterende sø i syd bliver ikke berørt.

Pælefundering

- Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne.

Beplantning

- Områdets natur anlægges med stor fokus på at inddrage eksisterende naturtyper fra fælleden.

Byggearbejde

- Parallelt går vi i gang med selve byggearbejdet på de enkelte byggerier i Fælledby. Byggerierne vil blive igangsat lidt efter lidt. Det første byggeri forventes indflytningsklart ultimo 2024, og det sidste byggeri vil stå færdigt i 2031.