SÅDAN BYGGER VI FÆLLEDBY

 

Byggepladshegn og natursikring

Vi har nu etableret Fælledbys byggeplads inklusiv paddehegn og nye levesteder for områdets beskyttede padder.

På nedenstående kort kan du se, hvor og hvornår byggepladshegn og nye levesteder (stendige og grenbunker) bliver etableret, og hvilke øvrige aktiviteter, vi sætter i gang på byggefeltet frem mod sommer 2021. De bilag IV-arter (stor vandsalamander), som vi indsamler på byggefeltet bliver flyttet til nyetablerede levesteder. Byggepladshegn rundt om områdets nordligste krat afventer, at padderne i løbet af foråret er vandret fra krattet til vandhuller udenfor byggefeltet, hvor de yngler.

Stendige, paddehegn byggepladshegn

Rundt om størstedelen af byggefeltet vil byggepladshegnet også fungere som et paddehegn – det vil sige et kombineret byggeplads- og paddehegn, som sikrer, at områdets padder (og andre dyr) ikke bevæger sig ind på byggepladsen under byggearbejdet. Langs byggefeltets stendige er byggepladshegn og paddehegn dog to enkeltstående hegn, som vist på visualisering nedenfor. Paddehegnet sikrer, at padderne ikke bevæger sig ind på byggefeltet under byggearbejdet. Byggepladshegnet på modsat side af stendiget er hævet en smule fra jorden, der gør, at padderne kan komme fra stendiget og ud på den omkringliggende fælled.

Byggepladshegnet er et cirka 2,5 meter højt pladehegn af træ, som man kender fra metrobyggeriet. Paddehegnet er cirka 40 centimeter højt. Stendiget er cirka en meter højt og får frostfrie hulrum, som er en meter høj og to meter bredt og får grene og kvas indeni.

Stendige2

Stendige set fra oven

Et 430 meter langt stendige skal fungere som erstatningslevesteder for områdets beskyttede padder (stor vandsalamander). Stendige bliver snoet som visualiseret nedenfor, men også etableret i en mere lige linje, de steder, hvor det ligger tættere på beboelse.

Vi planlægger en etapevis udbygning af Fælledby over de næste cirka 10 år. Først klargør vi hele byggefeltet til at kunne bebygges. Dernæst bygger vi områdets tre nabolag etapevis.

Klik på kortet nedenfor og få overblik over byggeriet.

Lokalplanområdet

Den sorte, stiplede linje angiver selve lokalplanområdet.

Stendige og træbunker

Stendige med frostfrie overvintringshuller langs byggefeltets østlige kant og vedbunker (træbunker) i den del af krattet, der bliver bevaret. Skal fungere som erstatningslevesteder for områdets beskyttede bilag IV-arter (padder). Er markeret med de gule streger på kortet. Begge løsninger etableres i løbet af foråret 2021, inden byggearbejdet går i gang.

Etape 1

Byggestart forventeligt i foråret 2021. Markeret af den lyseblå ring på kortet De sidste byggefelter ventes færdigbygget omkring 2025.

Alment plejehjem og sociale boliger (storbylandsby)

Som en del af Etape 2 bygges plejehjem og storbylandsby. Byggestart forventeligt i 2023. Markeret med den grønne ring på kortet. Etapen forventes færdigbygget omkring 2025/2026.

Etape 2

Etape 2 af Fælledby har forventet byggestart i 2022. Markeret med den lyserøde ring på kortet. Etapen forventes færdigbygget omkring 2027/28.

Folkeskole

Fælledbys folkeskole er en del af Etape 2 og har forventet byggestart i 2023. Skoleområdet er markeret med den violette ring på kortet. Skolen forventes at skulle åbne til skolestart august 2029.

Etape 3

Sidste etape af Fælledby med forventet byggestart i 2027. Markeret med mørkeblå ring på kortet. Etapen forventes færdigbygget omkring 2030/31.

1
2
3
4
5
6
7

Lokalplanområdet

Den sorte, stiplede linje angiver selve lokalplanområdet.

Stendige og træbunker

Stendige med frostfrie overvintringshuller langs byggefeltets østlige kant og vedbunker (træbunker) i den del af krattet, der bliver bevaret. Skal fungere som erstatningslevesteder for områdets beskyttede bilag IV-arter (padder). Er markeret med de gule streger på kortet. Begge løsninger etableres i løbet af foråret 2021, inden byggearbejdet går i gang.

Etape 1

Byggestart forventeligt i foråret 2021. Markeret af den lyseblå ring på kortet De sidste byggefelter ventes færdigbygget omkring 2025.

Alment plejehjem og sociale boliger (storbylandsby)

Som en del af Etape 2 bygges plejehjem og storbylandsby. Byggestart forventeligt i 2023. Markeret med den grønne ring på kortet. Etapen forventes færdigbygget omkring 2025/2026.

Etape 2

Etape 2 af Fælledby har forventet byggestart i 2022. Markeret med den lyserøde ring på kortet. Etapen forventes færdigbygget omkring 2027/28.

Folkeskole

Fælledbys folkeskole er en del af Etape 2 og har forventet byggestart i 2023. Skoleområdet er markeret med den violette ring på kortet. Skolen forventes at skulle åbne til skolestart august 2029.

Etape 3

Sidste etape af Fælledby med forventet byggestart i 2027. Markeret med mørkeblå ring på kortet. Etapen forventes færdigbygget omkring 2030/31.

BYGGERIETS FORLØB

Natursikring

- Vi etablerer erstatningslevesteder til padder og andre naturbeskyttende foranstaltninger, som fx fugle. Foranstaltningerne sker på baggrund af flere forskellige biologers anbefalinger.

Byggeplads

- Vi etablerer byggeplads med padde- og byggepladshegn m.v. Hermed vil vi beskytte de dyr, som lever på fælleden, og sikre fælledens brugere imod byggepladsens aktiviteter.

Byggemodning

- Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved komprimering af jorden og jordopfyld på eksisterende beplantning/jordlag for ikke at komme i berøring med den eksisterende forurenede jord. Kratområde nord for byggepladshegnet og arealet omkring eksisterende sø i syd bliver ikke berørt.

Pælefundering

- Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne.

Byggearbejde

- Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort, som vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

- Områdets natur anlægges med stor fokus på de eksisterende naturtyper på fælleden.