OVERBLIK OVER PROJEKTOMRÅDET

Fælledbys projektområde er omkranset af naturen i den 3500 hektarer store Naturpark Amager. Fælledbys område udgør heraf ca. 18 hektarer, hvoraf en tredjedel skal genetableres som vild, bynær natur. Infografikken nedenfor viser størrelsesforholdene i sammenhæng.

Klik på billedet for at se det i stort format.

 

Udover den tredjedel af projektområdet, der bliver etableret som fællednatur, kommer også gårdrum og byrum med grønne områder. Bygninger, belægninger og stier vil udgøre i alt 8,38 hektarer, dvs. knap halvdelen af projektområdets samlede 18 hektarer.

Infografikken nedenfor viser arealfordelingen på byggefeltet før og efter realiseringen af Fælledby. Klik på billedet for at se det i stort format.

NATURBESKYTTELSE I ANLÆGSFASEN

I foråret 2021 etablerede Fælledby byggepladsen inklusiv paddehegn og nye levesteder for områdets beskyttede padder, som er udført efter faglige instruktioner fra projektets biologer og i henhold til den såkaldte miljøkonsekvensvurdering for projektet.

På nedenstående kort kan du se, hvor og hvornår byggepladshegn og nye levesteder (stendige og grenbunker) blev etableret, og hvilke øvrige aktiviteter, der er sat i gang på byggefeltet. De bilag IV-arter (primært stor vandsalamander), som indsamles af biologer på byggefeltet, bliver flyttet til nyetablerede levesteder.

Første etape af paddeindsamlingen skete i marts-april 2021 med daglige undersøgelser i 56 dage, herunder 25 dage, hvor særlige krav til fugtighed og temperatur var opfyldt. Der blev ikke fundet eller observeret stor vandsalamander indenfor byggepladshegnet på det lysåbne areal. Der blev fundet en enkelt spidssnudet frø.

Anden etape af paddeindsamlingen skal foregå i det nordøstlige krat, som endnu ikke er hegnet ind. Bemærk, at byggepladshegnet omkring krattet skulle have været etableret i løbet af sensommeren 2021, men blev i juli sat i bero, da Københavns Kommune afventer en vurdering fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om projektets samlede påvirkning af paddernes levevilkår. I mellemtiden indsamles der supplerende dokumentation til klagenævnene, som begrunder valget og effekten af projektets naturbeskyttende tiltag. Læs mere om tiltagene under billedet nedenfor.

Klagenævnene har meddelt, at der forventes en afgørelse i sagen senest januar 2022.

Stendige, paddehegn og byggepladshegn

Rundt om størstedelen af byggefeltet vil byggepladshegnet også fungere som et paddehegn – det vil sige et kombineret byggeplads- og paddehegn, som sikrer, at områdets padder (og andre dyr) ikke bevæger sig ind på byggepladsen under byggearbejdet. Langs byggefeltets stendige er byggepladshegn og paddehegn dog to enkeltstående hegn, som vist på visualisering nedenfor. Byggepladshegnet øst for stendiget er hævet en smule fra jorden, der gør, at padderne kan komme fra stendiget og ud på den omkringliggende fælled.

Byggepladshegnet er et cirka 2,5 meter højt pladehegn af træ, som man kender fra metrobyggeriet. Paddehegnet er cirka 40 centimeter højt. Stendiget er cirka en meter højt og får frostfrie, fugtige hulrum, som er en meter høj og to meter bredt med grene og kvas indeni. Dette udgør efter biologernes vurdering velfungerende rastesteder for stor vandsalamander.

Stendige set fra oven

Det 430 meter lange stendige vil fungere som erstatningslevesteder for bl.a. stor vandsalamander. Stendige bliver snoet som visualiseret nedenfor, men også etableret i en mere lige linje, de steder, hvor det ligger tættere på beboelse. Stendiget vil med tiden "gro sammen" med den omkringliggende natur og blive en permanent del af landskabet.

Vi planlægger en etapevis udbygning af Fælledby over de næste cirka 10 år. Først klargør vi hele byggefeltet til at kunne bebygges. Dernæst bygger vi områdets tre nabolag etapevis.

Vi vil løbende opdatere siden her i takt med, at byggeriet skrider frem. Nedenfor kan du se den overordnede rækkefølge i bygge- og anlægsarbejdet og arbejdet med naturbeskyttelse.

BYGGERIETS FORLØB

Natursikring

- Vi etablerer erstatningslevesteder til padder og andre naturbeskyttende foranstaltninger, som fx fugle. Foranstaltningerne sker på baggrund af flere forskellige biologers anbefalinger.

Byggeplads

- Vi etablerer byggeplads med padde- og byggepladshegn m.v. Hermed vil vi beskytte de dyr, som lever på fælleden, og sikre fælledens brugere imod byggepladsens aktiviteter.

Byggemodning

- Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved komprimering af jorden og jordopfyld på eksisterende beplantning/jordlag for ikke at komme i berøring med den eksisterende forurenede jord. Kratområde nord for byggepladshegnet og arealet omkring eksisterende sø i syd bliver ikke berørt.

Pælefundering

- Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne.

Byggearbejde

- Vi går i gang med selve byggearbejdet. Se etape-inddeling på ovenstående kort, som vil kunne blive revideret, som byggefaserne skrider frem.

Beplantning

- Områdets natur anlægges med stor fokus på de eksisterende naturtyper på fælleden.