Skip to content

Fælledby får tilladelse til appel i retssag

26. januar 2023

Fælledby P/S glæder sig over tilladelsen til at appellere byrettens kendelse om opsættende virkning. Selskabet har ikke været part i retssagen frem til nu, men har netop fået tilladelse til lade landsretten se på afgørelsen.

Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner, valgte Fælledby P/S at sætte arbejdet på byggepladsen i bero, indtil myndighederne fik skabt klarhed over kendelsens virkning for projektet.

Siden da har Fælledby P/S gransket afgørelsen sammen med selskabets advokat og har nu fået tilladelse til at appellere kendelsen ved et såkaldt kæremål:

”Vi glæder os over, at vi nu får lov at tale vores sag. Vi mener, at der har manglet fakta og faglige nuancer i den proces, som har ført til byrettens kendelse. Vi er som selskab fanget i et juridisk slagsmål mellem klagenævn, kommune og en borgerforening på trods af, at hele projektet blev gennemlyst og tilladelserne blev bekræftet for over et år siden. Derfor er der behov for, at vi nu træder ind i sagen,” siger adm. direktør i Fælledby, Erling Thygesen.

To sider af samme sag

For at forstå sagen må man se på to aspekter i byrettens kendelse.

For det første er der spørgsmålet om en mulig procedurefejl i klagenævnenes behandling af sagen i 2021 – et administrativt forløb, som Fælledby ikke har haft indflydelse på.

Forholdet vedrører det supplerende materiale, som klagenævnene bad selskabet indsende. Materialet blev efterfølgende sendt i høring hos Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening København, inden klagenævnene meddelte deres endelige afgørelse og bekræftede kommunens tilladelse i december 2021.

For det andet er der spørgsmålet om, om miljøet lider ”uoprettelig skade” som følge af det arbejde, som selskabet udfører. Der er forud for projektet udført omfattende biologiske undersøgelser af de konsekvenser, som arbejdet vil have – både for stor vandsalamander og for en lang række andre arter på Amager Fælled.

”Det er her, vi mener, at der mangler viden i retssagen. Projektets miljøkonsekvenser er undersøgt grundigt før, at tilladelsen blev udstedt, og dette arbejde førte bl.a. til krav om erstatningshabitater for padder og arbejdsfri perioder af hensyn til ynglefugle – krav, som vi har overholdt og dokumenteret til fulde. Disse indsatser er siden genbesøgt af eksterne biologer, herunder klagenævnenes egne fagfolk, og er fundet fuldt ud tilstrækkelige. Det er disse faglige vurderinger, som byretten tilsidesætter med en opsættende virkning,” siger Erling Thygesen.

Det er altså fra begyndelsen kendt og kortlagt, hvordan byudviklingen vil påvirke den bynære natur på fælleden. Der er på den baggrund fastsat krav og indsatser, som sikrer overholdelsen af de nationale regler og af EU-regler om bl.a. beskyttede arter.

”Det er netop en del af projektets DNA at tage hånd om dette bedst muligt, så vi både minimerer vores påvirkning af den bynære natur uden for Fælledby og arbejder målrettet på at bevare særligt sårbare arter og på sigt skabe en positiv udvikling af naturen indenfor Fælledbys område,” siger Erling Thygesen.

Selskabet forventer, at landsretten træffer afgørelse i kæresagen i løbet af foråret.

Klik her og se en tidslinje over hele det juridiske forløb fra lokalplanens vedtagelse og frem til i dag.

--

Pressekontakt:

Simon N. Madsen
Tlf. 3198 0380
snm@faelledby.dk