Skip to content

Året der gik i Fælledby

12. januar 2023

Det har været et både spændende og udfordrende år i Fælledby. Her kan du læse om de vigtigste milepæle, som vi har nået i 2022, og så giver vi til sidst overblikket over den juridiske proces, som påvirker projektet i øjeblikket.

 

VIDEO: Hvor er det nu Fælledby skal ligge?

Til jer, der ikke har jeres daglige gang på byggepladsen, har vi lavet dette overblik over, præcist hvor Fælledby skal ligge henne i forhold til København, Amager og de nærmeste metrostationer.

Samtidig kan du se en 3D-model af bydelen, som er indsat i billedet for at vise, hvordan den færdige bydel tager sig ud i forhold til Amager Fælled. Videoen varer et minut.

 

 

Byggetilladelse og opstart af de første 79 boliger

I 2022 blev vi færdige med planlægningen af det første etagebyggeri i træ, og Københavns Teknik- og Miljøforvaltning udstedte i oktober byggetilladelse til at opføre de første 79 boliger i Fælledby.

Dermed kunne vi igangsætte vores entreprenører, og i december begyndte vi at anlægge bygningens fundament i Fælledbys nordøstlige nabolag. Boligerne på det første byggefelt bliver både Svanemærket, såkaldt DGNB Platin-certificeret, samt tilmeldt Den Frivillige CO2-klasse, som er Bolig- og Planstyrelsens ordning for byggerier, der vil nedbringe byggeriets CO2-udslip med langt mere, end bygningsreglementet foreskriver.

Visualisering: Udsigt fra en terrasse på hjørnet af det første boligprojekt i Fælledby. /Holscher Nordberg

Byggetilladelsen kommer som den sidste i rækken af nødvendige tilladelser, som myndigheder løbende udsteder til projektet og fører tilsyn med.

Inden byggetilladelsen er der således givet tilladelser til jordarbejde og forberedelse af terrænet og til de omfattende beskyttelsestiltag, som skal sikre den såkaldte bilag IV-art, stor vandsalamander, som nyder en særlig beskyttelse i EU.

Klik og læs mere om det første boligprojekt her.

 

Indsamling og beskyttelse af padder blev afsluttet  

I foråret har fagbiologer med speciale i paddernes liv på Amager Fælled sørget for de såkaldte afværgeforanstaltninger, som skal sikre bestanden af den fredede padde stor vandsalamander.

De mange biologiske rapporter om paddens liv på fælleden har vist, at bestanden har sit primære leveområde øst for Fælledby på den del af fælleden, som går under navnet Strandengen. Det var samtidig fagbiologernes vurdering, at langt størstedelen af Fælledbys område er uegnet som habitat for arten, og at der formentlig vil findes relativt få eksemplarer i områdets nordøstlige hjørne.

Det blev bekræftet efter ca. 100 dages feltarbejde med undersøgelse og indfangning af padder på området under tilsyn af Miljøstyrelsen og Københavns Kommune.

Foto: Der er etableret et 430 meter langt stendige med skjulesteder og frostfri huler til stor vandsalamander, som er afskærmet fra byggepladsen. Padden kan bevæge sig under byggepladshegnet til og fra rastestederne i stendiget, men ikke ind på byggepladsen.

På det lysåbne græsareal, som udgør ca. 75 pct. af projektområdet, blev der ikke fundet stor vandsalamander. I et kratområde i det nordøstlige hjørne blev der i alt fundet ni individer.

Forud for indsamlingen blev den sidste del af Fælledby indhegnet og afskærmet fra fælledens natur omkring, så dyr ikke kan bevæge sig ind på området. Padder kan dog tilgå de nye erstatningslevesteder, som vi har oprettet i Fælledbys østlige side i form af stendiger, frostfri huler og vedbunker, som er ideelle rastesteder for padderne.

I takt med, at Fælledby bliver færdig, fjernes alle hegn, så der bliver fri passage for dyr og mennesker.

 

Aftale om 125 almene plejeboliger og 170 studieboliger i Fælledby

I oktober indgik vi aftale med det almene boligselskab Bo-Vita om at opføre 125 plejeboliger i Fælledbys sydlige nabolag. Aftalen lyder på et 12.000 kvadratmeter stort plejecenter i trækonstruktion placeret tæt på indkøb og offentlig transport og med nem adgang til de grønne områder omkring nabolaget.

Visualisering: De kommende plejeboliger i Fælledby. /Bo-Vita

Byggeriet er en del af den overordnede aftale om, at der i Fælledby skal bygges 500 almene boliger ud af bydelens i alt 2000 boliger. De almene boliger spredes over hele Fælledby og opføres og drives af flere almene boligselskaber, herunder Bo-Vita. Plejeboligerne forventes at gå i jorden i 2023 og stå klar i 2026.

Derudover er det besluttet at opføre 170 studieboliger i Fælledbys sydlige nabolag, og vi er i øjeblikket i dialog med flere interesserede aktører omkring samarbejde og drift af boligerne.

Klik og læs mere om Bo-Vitas plejeboliger her.

 

VIDEO: Forberedelse af terrænet til naturprojekt og fjernvarme blev afsluttet

Da Fælledbys projektområde er et tidligere lossepladsareal, har der været brug for en omfattende jordkomprimering og tilførsel af ny jord til opbygning af det endelige terræn. Vi har lavet en kort video, som viser den særlige komprimeringsteknik, og som viser, hvordan projektområdet har udviklet sig i løbet af 2022. Videoen varer ca. et minut.

 

Alle forsyninger såsom fjernvarme og vandrør kan nedlægges i ny jord, og at den kommende bynatur i Fælledby kan anlægges i ren jord, som er tilpasset fælledens særlige naturtyper. Den rene jord er primært overskudsjord fra andre byggerier i København, som bidrager til at minimere jordtransporter.

 

Tidslinje: Hvordan påvirker den juridiske sag Fælledby?

 

Tidslinjen viser de syv vigtigste nedslag i det juridiske forløb fra lokalplanens vedtagelse frem til i dag. Klik på billedet for gå til siden.

Lige før jul afsagde Københavns Byret en midlertidig kendelse i en sag, hvor to uafhængige klagenævn er blevet sagsøgt af foreningen Amager Fælleds Venner. Retssagen vedrører en administrativ procedure omkring en kommunal høringspligt.

Fælledby er ikke selv part i sagen, men valgte alligevel at sætte arbejdet i bero foreløbigt, indtil myndighederne har klarhed over, hvordan den midlertidige kendelse vil påvirke projektet. Klagenævnene har via Kammeradvokaten valgt at appellere kendelsen til Landsretten – et såkaldt kæremål – da de mener , at afgørelsen er overraskende og forkert.

Selvom kendelsen er midlertidig, blev vi i Fælledby både overraskede og ærgerlige over, at en domstol nu sår tvivl om myndighedernes procedurer.

Vi skal selvfølgelig være helt sikre på, at alle administrative regler og retningslinjer er overholdt, og derfor ser vi frem til, at myndighederne nu får lejlighed til at skabe den nødvendige klarhed.

Klik her og se tidslinjen her.

 

Et fast nyhedsbrev fra nu af - tilmeld dig nedenfor

Ifølge projektets plan skulle Fælledby nu bevæge sig fra den indledende byggemodning til selve anlægsfasen, og i den forbindelse havde vi set frem til at udsende et fast nyhedsbrev ca. hvert kvartal samt at invitere til en række aktiviteter ude på området i 2023.

Nu vil det juridiske forløb hos klagenævn, kommune og domstole formentlig give forsinkelser på det fysiske arbejde, men vi har valgt alligevel at starte det faste nyhedsbrev op, hvor vi løbende giver indblik i områdets kommende boligtilbud, naturprojekter og den øvrige planlægning.

Vi ser frem til endnu et godt år i udviklingen af Fælledby og til at give alle jer læsere et dybere indblik i projektet i de kommende nyhedsbreve.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nedenfor.

Medlemmer af pressen kan kontakte os direkte via siden her.