Skip to content

Få overblikket over den juridiske proces

5. januar 2023

Tidslinje: Den juridiske proces fra godkendelse til midlertidig standsning

Her gennemgår vi de vigtigste punkter i den juridiske proces, som har påvirket udviklingen af Fælledby frem til i dag.

Status på sagen per 21. september 2023 er, at klagesagen mod Fælledby blev afsluttet med en frikendelse og en stadfæstelse af den godkendte lokalplan og miljørapport. Landsretten har fjernet den opsættende virkning, og byggeriet blev genoptaget d. 26. maj 2023.

De sidste retsdage i sagen ved Byretten påbegyndes d. 27. september.

 • Jan 1, 2017

  Biologiske undersøgelser af Amager Fælled

  I årene op til vedtagelsen af Fælledby udføres en lang række undersøgelser af naturen på Amager Fælled. De udføres af førende fagbiologer fra bl.a. Rambøll, Sweco og MOE.

  Rapporterne konkluderer, at de primære levesteder for den fredede padde stor vandsalamander findes i området kaldet Strandengen vest for metrolinjen og øst for Fælledbys kommende projektområde. 

  De konkluderer også, at området omkring det tidligere vandrehjem, kaldet Campinggrunden, har meget lav naturværdi sammenlignet med den øvrige Naturpark Amager og derfor er det mest oplagte sted at byudvikle. Området opfylder heller ikke kravene til at blive udpeget som såkaldt Natura 2000-område.

 • Feb 4, 2021

  Lokalplan vedtages af bredt flertal

  Lokalplan og miljøredegørelse for Fælledby bliver vedtaget af et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation. Det sker, efter at Folketinget har godkendt, at Campinggrunden udlægges til byudvikling i stedet for campingområde.

  Samtidig fredes hele den østlige del af Amager Fælled langs metrolinjen, som har høj naturværdi. Hermed er Fælledby politisk godkendt, og arbejdet går igang.

 • Apr 1, 2021

  Beskyttelse af fredede padder går igang

  Fagkyndige biologer iværksætter eftersøgning og indsamling af stor vandsalamander samt etablering af nye rastesteder på området i form af stendiger, frostfri huler og vedbunker efter internationale standarder. 

  Samtidig afskærmes rastestederne fra selve byggepladsen, og nedrivning af et tidligere vandrehjem på området iværksættes. 

  Der bliver dog ikke fundet stor vandsalamander på det lysåbne areal, som udgør størstedelen af området.

 • Jun 7, 2021

  Den første opsættende virkning

  Der indgives borgerklager til bl.a. kommunen og Miljøstyrelsen, men myndighedernes fagfolk afgør, at der ikke er hold i klagerne. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet medfører imidlertidig en såkaldt opsættende virkning.

  Københavns Kommune meddeler, at den eksisterende tilladelse til grundmodning stadig gælder, mens byretten dog afgør, at alt arbejde må standse midlertidigt, indtil de to klagenævn kommer med deres endelige afgørelse.

 • Oct 1, 2021

  Supplerende dokumentation sendes i høring

  Klagenævnene beder om underbyggende dokumentation for beskyttelsen af stor vandsalamander. 

  Dokumentationen består af eksterne biologiske gennemgange af eksisterende materiale, denne gang fra fagbiologer hos WSP og Amphi Consult, som vurderer, at de oprindelige tiltag virker helt efter hensigten. Alle regler er overholdt, og der er ikke er brug for ændringer eller nye tilføjelser i projektet.

  Den underbyggende dokumentation sendes i høring hos sagens parter, Dansk Naturfredningsforening København og borgerforeningen Amager Fælleds Venner. Deres indsigelser og kommentarer medtages i klagenævnenes sagsbehandling.

 • Dec 14, 2021

  Endelig afgørelse: Planen er godkendt

  Begge klagenævn kommer med den endelige afgørelse, som stadfæster godkendelsen af lokalplanen, af miljøredegørelsen og tilladelsen til at opføre Fælledby.

  Alle klagepunkter bliver afvist med henvisning til, at miljøkrav og beskyttelse af stor vandsalamander er overholdt, og at de nye rastesteder fungerer efter hensigten. Få dage efter ophæver byretten sit byggeforbud.

  Fælledbys oprindelige tilladelser er gældende, sagen er afsluttet og det fysiske arbejde på området fortsætter.

 • Feb 3, 2022

  Borgerforening sagsøger klagenævnene

  Foreningen Amager Fælleds Venner sagsøger nu de uafhængige klagenævn. Hovedpåstanden er, at den underbyggende dokumentation, som klagenævnene bad om, skulle have været i offentlig høring ifm. kommunens oprindelige planproces. 

  Dette til trods for, at dokumentationen blev sendt i høring hos parterne, herunder Amager Fælleds Venner, da klagenævnene behandlede sagen.

  Klagenævnene udtaler selv, at det er normal procedure og en pligt at medtage underbyggende dokumentation i sagsbehandlingen på denne måde.

  Fælledby er ikke part i denne sag.

 • May 1, 2022

  Paddeindsamling afsluttes: 9 stk. fundet på 100 dage

  Indsamling af stor vandsalamander i det sidste delområde afsluttes, efter at fagbiologer har gennemsøgt området i ca. 100 dage i alt i 2021 og 2022 med løbende tilsyn fra Miljøstyrelsen og Københavns Kommune. 

  Der bliver fundet i alt 9 individer og kun i det nordøstlige krat af området. Der etableres flere nye rastesteder afskærmet fra byggepladsen i dette område, og den samlede mængde erstatningshabitat for stor vandsalamander overstiger nu det, som var på området i forvejen.

  Resultatet underbygger biologernes vurdering af, at Fælledbys område generelt ikke er et egnet levested for arten, som har sit kerneområde på det østliggende område, Strandengen, på Amager Fælled.

 • Oct 14, 2022

  Byggetilladelse til de første 79 boliger

  Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder byggetilladelse til det første boligprojekt med 79 boliger i trækonstruktion. 

  Anlæg af fundament igangsættes i starten af december.

  Byggetilladelser udstedes løbende pr. byggeri på baggrund af de foregående tilladelser til grundmodning, jordarbejde og naturbeskyttelse. En byggetilladelse gælder i ét år fra udstedelsen, hvor arbejdet skal påbegyndes. Derfor ansøges og udstedes de til sidst i processen og i løbende dialog med myndighederne.

 • Dec 16, 2022

  Opsættende virkning mod klagenævnene

  Der falder nu en midlertidig afgørelse i sagen mellem Amager Fælleds Venner og klagenævnene, som tilkendes opsættende virkning.

  Det er uklart, hvad den præcise retsvirkning er, da den vedrører en administrativ procedure hos klagenævnene, og da Fælledby ikke har været part i denne sag. Københavns Kommune trækker ikke tilladelserne tilbage og de er heller ikke er part i sagen.

  Fælledby sætter det fysiske arbejde i bero og afventer en vejledning fra myndighederne. Det betyder, at alle entreprenører og produktion af materialer standses indtil videre.

 • Jan 26, 2023

  Fælledby får appeltilladelse

  Fælledby får tilladelse til at træde ind i sagen med et såkaldt kæremål, som er en appel til landsretten om at få omgjort kendelsen om opsættende virkning. Selskabet forventer, at Østre Landsret vil tage stilling til sagen i løbet af foråret 2023.

 • May 26, 2023

  Landsretten giver Fælledby medhold

  Tre enige dommere i Østre Landsret giver Fælledby medhold og ophæver den opsættende virkning. Alle projektets tilladelser er fortsat gældende, og boligbyggeriet kan genoptages