Skip to content

Uforstående overfor juridisk afgørelse

12. december 2022

Selskabet standser arbejdet indtil videre, men er uforstående overfor afgørelse.

Københavns Byret har i dag afsagt en midlertidig kendelse om opsættende virkning i et søgsmål mellem foreningen Amager Fælleds Venner og de to klagenævn, som sidste år godkendte Fælledbys lokalplan og miljørapport udstedt af Københavns Kommune.

Fælledby P/S er dog uforstående overfor grundlaget for afgørelsen, og adm. direktør Erling Thygesen udtaler:

“Vi er stærkt forundrede over udfaldet og mener, at kendelsen beror på en grundlæggende misforståelse om områdets beskaffenhed. Der er ikke på nuværende tidspunkt risiko for, at naturen på projektområdet lider uoprettelig skade. Området er indhegnet og indrettet som en byggeplads, og der er taget alle de nødvendige forholdsregler for at beskytte naturen i henhold til både myndighedernes og fagbiologers anvisninger. Derfor er vi uforstående overfor, hvilken skade, den opsættende virkning skal forhindre.”

Fælledbys advokat har overfor selskabet bekræftet, at der ikke synes at være belæg for Byrettens afgørende præmis, om at der skulle være risiko for alvorlig eller uoprettelig skade på miljøet. Selve byggepladsen nyder ikke nogen særlig beskyttelse og er i dag ryddet, afskærmet fra omgivelserne og indrettet som byggepladsområde.

Lever op til alle biologiske standarder

De særligt beskyttede dyrearter, såkaldte Bilag IV-arter, er blevet sikret i projektets randområde i overensstemmelse med anbefalinger fra landets dygtigste biologer og myndighedernes bestemmelser.

Selskabet lægger vægt på, at det netop er Bilag IV-arterne, som er beskyttet og ikke selve arealet. Her er oprettet nye levesteder og habitater i overenstemmelse med internationale standarder, og disse er løbende tilset af myndighederne, herunder Miljøstyrelsen.

“I kendelsen henvises til de supplerende oplysninger, som nævnene har medtaget i deres behandling af sagen. Disse oplysninger har dog udelukkende karakter af dokumentation, ikke af ændringer i selve projektet eller naturbeskyttelsen. De konkrete foranstaltninger til beskyttelse af bl.a. Stor vandsalamander er ikke ændret og blev netop fundet fyldestgørende ved en yderligere granskning.”

Fælledby P/S har efter kendelsen valgt midlertidigt at indstille arbejdet på projektområdet og afventer myndighedernes anvisning.

Fælledby P/S vil sammen med selskabets advokat og myndighederne vurdere det næste skridt og granske de virkninger, som kendelsen kan have for projektets fremdrift og den allerede udstedte byggetilladelse. Selskabet vil som hidtil sørge for, at alle regler bliver overholdt, og at myndighedernes anvisninger bliver fulgt.

--

Pressekontakt:

Simon N. Madsen
Tlf. 31980380
snm@faelledby.dk