Skip to content

Tilladelse til indhegning og fældning af kratområde er i hus

23. januar 2022

Mandag den 24. januar påbegynder Fælledby indhegning og fældning i projektområdets nordøstlige krat, hvor der skal tages en række særlige hensyn for at beskytte fugle og padder. Efter tilsyn og gennemgang af området med myndighederne har Fælledby nu alle de nødvendige tilladelser til arbejdet.

Kratområdet, som udgør omkring tre hektarer på projektområdets nordøstlige del, bliver nu indhegnet. I samme ombæring skal en del af beplantningen på kratområdet fældes, blandt andet for at få plads til opsætning af byggepladshegn og for at etablere køreveje for små bæltekøretøjer, som skal arbejde i området.

Arbejdet er underlagt en række strenge krav om hensyn til fugle og padder i området, herunder de mulige rastesteder for stor vandsalamander, som er udpeget og afspærret af fagkyndige biologer. Projektets entreprenører er instrueret i at følge de krav, som er givet i projektets miljøkonsekvensrapport og myndighedernes tilladelser i øvrigt. Der vil desuden være biologer til steder under arbejdet for at sikre, at alle naturhensyn bliver overholdt.

Fældning af beplantning vil kun ske over jorden og i det omfang, det ikke forstyrrer eventuelt rastende stor vandsalamander. Selve rydningen af området, som inkluderer rødderne, skal først igangsættes senere på foråret, når området er gennemgået for padder.

Der er forud for arbejdet afholdt tilsynsmøde med deltagelse af Københavns Kommune og Miljøstyrelsen, hvor fremgangsmåden og de konkrete aktiviteter er gennemgået og godkendt. Miljøstyrelsen har desuden udstedt et notat, som beskriver, at der ikke er behov for særlige dispensationer, idet der er taget alle nødvendige hensyn i planlægningen af arbejdet.

Du kan læse myndighedernes egne tilsynsreferater her (opdateres løbende):

Arbejdet forventes at være afsluttet den 14. februar.

Rettelse: Datoen for arbejdets påbegyndelse er rettet.