Skip to content

Klagenævn med endelig afgørelse: Lokalplan og miljørapport er gyldige

14. december 2021

Klagerne i Fælledby-sagen får ikke medhold. Det har to klagenævn i dag afgjort og stadfæster dermed, at boligprojektets plangrundlag fortsat er gældende.

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt sine afgørelser i klagesagen over de tilladelser, der er udstedt i forbindelse med opførelsen af Fælledby. Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af den lokalplan og miljøkonsekvensvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog tilbage i februar. De udstedte tilladelser fra myndighederne er derfor fuldt ud gyldige.

”Vi er glade og lettede over at få bekræftet, at vi har arbejdet inden for gældende rammer. Vi har gjort et massivt forarbejde for både at sikre naturhensyn i området og at efterleve alle myndighedernes anvisninger. Vi er selvfølgelig ærgerlige over den lange periode med stilstand, men har respekt for, at nævnene skulle have tid til at komme frem til en endelig afgørelse. Nu glæder vi os til at komme videre med at opføre de nye boliger og vise København, hvor godt et projekt, vi kommer med,” siger Fælledbys adm. direktør Erling Thygesen.

Utvetydige afgørelser
Afgørelsen bekræfter blandt andet, at projektets omfangsrige biologiske analyser og naturbeskyttelsestiltag er foregået på rette vis og lever op til de gældende regler og krav. Derfor forventer Fælledby P/S, som er ejet af PensionDanmark og By & Havn, at genoptage arbejdet i den nærmeste fremtid.

Ordlyden i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse lyder bl.a.:
”Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Københavns Kommunes tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til etablering og drift af bydelen Vejlands Kvarter på Amager Fælled.”

I Planklagenævnets afgørelse lyder det:
”Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagerne over Københavns Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 599, Vejlands Kvarter, og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2019.”

Byggepladsen på Fælledbys projektområde blev etableret i marts 2021, hvor det indledende jordarbejde og nedtagning af det tidligere vandrehjem blev sat i gang. Projektet har dog stået stille siden august, hvor en kendelse fra Københavns Fogedret slog fast, at der ikke kunne arbejdes videre på området, før de to klagenævn kom frem til en endelig afgørelse.

Fælledby kan ikke på nuværende tidspunkt sige præcist, hvornår arbejdet genoptages, og hvor meget klagesagen har skubbet tidsplanen.

FAKTA om Fælledby:

  • Den færdige bydel skal huse 2.000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og lokalt butiksliv.
  • 25% af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre. Blandt dem bliver også boligtilbud specielt til socialt sårbare personer
  • Alle bygninger opføres i træ i alle bærende konstruktioner – dvs. minimum 80% af byggeriet.
  • Fælledby vil udgøre i alt 219.000 kvadrameter etageareal.
  • Omkring en tredjedel af projektområdet bliver genetableret som naturarealer med særligt fokus på vild, bynær natur.
  • I Fælledby prioriteres fællesskab og foreningsliv i samspil med naturen.
  • Bygherren er projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn.

--

Læs mere om afgørelserne hos Nævnenes Hus på naevneneshus.dk/nyhedsarkiv