Skip to content

Bliv klogere på fakta om Fælledby

11. november 2021

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet, og hent pjecen "Fakta om Fælledby"

Fælledby er ofte nævnt i pressen i denne tid. Dog oplever vi i projektselskabet, at der kan opstå misforståelser eller decideret misinformation om projektet. Som selskab tager vi ikke stilling i den politiske debat, men føler dog et ansvar for at bidrage med korrekte oplysninger og fakta, så debatten kan foregå på et oplyst grundlag.

Her giver vi svar på fem aktuelle spørgsmål om Fælledby. Hent desuden vores seneste pjece ”Fakta om Fælledby” som PDF.

 

Er der fundet stor vandsalamander på området?

Nej, der er ikke observeret eller fundet stor vandsalamander på området indenfor byggepladshegnet, siden området blev hegnet ind. Området består overordnet set af to arealer – et lysåbent areal og et bevokset areal, som kaldes ”krattet”. Grafikken nedenfor viser projektområdet.

 

Luftfoto: Ole Malling. Grafik: Fælledby

 

Eksterne biologer har gennemgået det lysåbne areal to gange dagligt i 56 dage i løbet af foråret – salamanderens mest aktive periode – for at afsøge arealet både manuelt og med internationalt anerkendte metoder til indfangning. Der blev ikke fundet stor vandsalamander og kun én enkelt spidssnudet frø. Her blev desuden opstillet et såkaldt paddehegn, så padder ikke kan bevæge sig ind på området. Krattet er endnu ikke hegnet ind, og der er ikke igangsat arbejde. I krattet forventer biologerne at finde enkelte stor vandsalamander, som skal overflyttes til nyetablerede rastesteder inden for samme område.

 

Bygger I kun i beton, glas og stål?

Nej, vi bygger primært i træ i bygningernes bærende konstruktioner – dvs. i 80 pct. af byggeriet. Træbyggeri er en langt mere bæredygtig måde at bygge på frem for beton og sten. Træet binder CO2 og det kan fremstilles med et klimaaftryk, som er væsentligt lavere end ved traditionelt betonbyggeri. Træet kommer fra bæredygtig skovdrift.

Pga. særlige krav til brandsikring og stabilitet bliver nogle få, udvalgte dele af byggeriet udført i beton. Det gælder fx elevatorskakte og fundamenter. Disse myndighedskrav skal alle bygherrer leve op til.

Bygningernes facader bliver en varieret blanding af træ, sten, stål og tegl samt genbrugsmaterialer. Dertil kommer, at op mod 30 pct. af tagene bliver beklædt med enten beplantning eller med solceller.

 

Bygger I ovenpå uvurderlige naturområder?

Nej, Fælledbys projektområde ligger på den del af Amager Fælled, som tidligere er anvendt som byens losseplads. Der er siden lagt jord ud over området ad flere omgange, senest i 2010, hvor hele det lysåbne område – over 80 pct. af projektområdet – blev nulstillet med udlægning af bl.a. jord og grus fra omkringliggende byggepladser (se luftfoto fra 2010 nedenfor).

 

Satellitfoto: Københavnerkortet 2010. Grafik: Fælledby

 

Siden da har arealet ligget hen som åben græsmark forud for etablering af det campingområde, som dengang var planen. Ser man på den såkaldte Dansk Natur Indikator (DNI), som er udarbejdet af danske forskere, vil man se at Fælledbys projektområde scorer meget lavt, mens andre dele af Amager Fælled og den øvrige 3500 hektarer store Naturpark Amager scorer meget højt. Få overblikket over Naturpark Amager på grafikken nedenfor.

 

Satellitfoto: Google Earth. Grafik: Fælledby.

Bliver bygningerne i Fælledby lige så høje som i resten af Ørestad?

Nej, bygningerne i Fælledby bliver maksimalt seks etager høje. Bygningerne bliver centreret omkring tre nabolagspladser, hvor fra de ”trapper ned” til to etager, jo tættere de kommer på den omkringliggende fælled. Derved får man varierede højder i tillæg til de varierede facader.

De tre nabolag vil have butiksliv og fællesskabende aktiviteter på hver sin centrale plads, hvorfra byggeriet åbner sig mod den omkringliggende natur. Derfor er gårdrummene i de enkelte byggerier også åbne – både ud mod naturen og mellem de enkelte bygningskroppe.

 

Visualisering: Henning Larsen Architects. Grafik: Fælledby.

 

Blev byggeriet stoppet, fordi I havde gjort noget ulovligt?

Nej, byggeriet er på intet tidspunkt erklæret ”ulovligt”. Projektselskabet har helt tilbage fra lokalplanens vedtagelse og frem til nu kørt et tæt parløb med myndighederne, herunder kommunen og Miljøstyrelsen, for at sikre, at alle krav i både lokalplan og miljøredegørelse blev efterlevet.

I foråret blev der indgivet klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, som stadig er under behandling i nævnene. Klagerne vedrører indholdet i de kommunale tilladelser, som Fælledby har handlet efter, bl.a. de naturbeskyttende tiltag for den fredede art stor vandsalamander. I august stadfæstede Københavns Byret, at disse klager skulle have såkaldt opsættende virkning. Det har sat et midlertidigt stop for de byggeforberedende aktiviteter på projektområdet. Når de endelige afgørelser fra klagenævnene foreligger, vil der komme klarhed over, hvordan processen skal fortsætte. Vi igangsætter ikke noget arbejde på området, før myndighederne giver grønt lys.

--

Læs mere om naturbeskyttelsen og byggeprocessen under Sådan bygger vi.