Skip to content

Bliv klogere på fakta om Fælledby

11. november 2021

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet - fra naturbeskyttelse i området til højden på byggeriet.

Fælledby er ofte nævnt i pressen i denne tid. Dog oplever vi i projektselskabet, at der kan opstå misforståelser eller decideret misinformation om projektet. Som selskab har vi et ansvar for at bidrage med korrekte oplysninger og fakta, så debatten kan foregå på et oplyst grundlag.

Her giver vi svar på fem aktuelle spørgsmål om Fælledby. Hent også folderen "Fakta om Fælledby" som PDF.

 

Er der fundet stor vandsalamander på området?

Nej, der er ikke observeret eller fundet stor vandsalamander på området indenfor byggepladshegnet, siden området blev hegnet ind. Området består overordnet set af to arealer – et lysåbent areal og et bevokset areal, som kaldes ”krattet”. Grafikken nedenfor viser projektområdet.

 

Luftfoto: Ole Malling. Grafik: Fælledby

 

Eksterne biologer har gennemgået det lysåbne areal to gange dagligt i 56 dage i løbet af foråret – salamanderens mest aktive periode – for at afsøge arealet både manuelt og med internationalt anerkendte metoder til indfangning. Der blev ikke fundet stor vandsalamander og kun én enkelt spidssnudet frø. Her blev desuden opstillet et såkaldt paddehegn, så padder ikke kan bevæge sig ind på området.

Opdatering: Krattet er pr. 1. februar også hegnet ind, og fældning af beplantningen er afsluttet i henhold til myndighedernes anvisninger og under biologisk tilsyn. Fældningen er sket, fordi arbejdet skulle være afsluttet, inden fuglenes ynglesæson begynder, sådan som det også sker ved almindelig skovdrift. Fældningen indebærer ikke rydning af rødder, tørv og de øverste jordlag, som først må igangsættes senere på året, når kratområdet er gennemsøgt for eventuelle eksemplarer at stor vandsalamander.

Der etableres nye levesteder for salamandrene i form af store grenbunker og et bevokset stendige på de dele af Fælledbys område, som skal bevares. Størstedelen er stendiget blev etableret i foråret 2021 og kunne siden da fungere som rastestedsted.

I den kommende udvikling af Fælledby anlægges 60.000 kvadratmeter nye naturområder med træer, buske, vådområder og vild beplantning på arealerne, som svarer til en tredjedel af projektområdet. Disse naturområde vil med tiden vokse sammen med fælleden omkring.

 

Bygger I kun i beton, glas og stål?

Nej, vi bygger primært i træ i bygningernes bærende konstruktioner – dvs. i 80 pct. af byggeriet. Træbyggeri er en langt mere bæredygtig måde at bygge på frem for beton og sten. Træet binder CO2, og det kan fremstilles med et klimaaftryk, som er væsentligt lavere end ved traditionelt betonbyggeri. Træet kommer fra bæredygtig, såkaldt FSC-certificeret skovdrift.

På grund af særlige krav til brandsikring og stabilitet bliver nogle udvalgte dele af byggeriet udført i beton. Det gælder fx elevatorskakte og dele af fundamenterne. Disse myndighedskrav skal alle bygherrer leve op til.

Bygningernes facader bliver en varieret blanding af træ, sten, stål og tegl samt genbrugsmaterialer. Dertil kommer, at op mod 30 pct. af tagene bliver beklædt med enten beplantning eller med solceller.

 

Bygger I ovenpå uvurderlige naturområder?

Nej, Fælledbys projektområde ligger på den del af Amager Fælled, som tidligere er anvendt som byens losseplads. Der er siden lagt jord ud over området ad flere omgange, senest i 2010, hvor hele det lysåbne område – over 80 pct. af projektområdet – blev nulstillet med udlægning af bl.a. jord og grus fra omkringliggende byggepladser (se luftfoto fra 2010 nedenfor).

 

Satellitfoto: Københavnerkortet 2010. Grafik: Fælledby

 

Siden da har det lysåbne areal ligget hen som åben græsmark forud for etablering af det campingområde, som dengang var planen. Ser man på den såkaldte Dansk Natur Indikator (DNI), som er udarbejdet af danske forskere, vil man se at Fælledbys projektområde scorer meget lavt, mens andre dele af Amager Fælled og den øvrige 3500 hektarer store Naturpark Amager scorer meget højt.

Få overblikket over Naturpark Amager på grafikken nedenfor.

 

Satellitfoto: Google Earth. Grafik: Fælledby.

Bliver bygningerne i Fælledby lige så høje som i resten af Ørestad?

Nej, bygningerne i Fælledby bliver maksimalt seks etager høje. Bygningerne bliver centreret omkring tre nabolagspladser - eller torve - hvorfra de ”trapper ned” til to etager, jo tættere de kommer på den omkringliggende fælled. Derved får man varierede højder i tillæg til de varierede facader.

De tre nabolag vil have butiksliv og fællesskabende aktiviteter på hver sin centrale plads, hvorfra byggeriet åbner sig mod den omkringliggende natur. Derfor er gårdrummene i de enkelte byggerier også åbne – både ud mod naturen og mellem de enkelte bygningskroppe. Selve gårdrummene bliver også beplantet med en lang række plantearter, som spiller sammen med fælledens natur omkring.

 

Visualisering: Henning Larsen Architects. Grafik: Fælledby.

 

Er den juridiske uenighed og klager over lokalplanen afsluttet?

Ja, de to uafhængige klagenævn (Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet) kom den 14. december 2021 med de endelig afgørelser i sagen. Her blev alle klager over Fælledby afvist, og både lokalplanen og miljøredegørelsen blev stadfæstet som fuldt ud tilstrækkelige og gyldige. Få dage senere ophævede Københavns Byret det midlertidige byggeforbud.

Projektselskabet har på intet tidspunkt gjort noget ulovligt. Man har helt tilbage fra lokalplanens vedtagelse og frem til nu kørt et tæt parløb med myndighederne, herunder kommunen og Miljøstyrelsen, for at sikre, at alle krav i både lokalplan og miljøredegørelse blev efterlevet. Myndighedernes egne biologer samt projektets eksterne rådgivende biologer fører løbende et tæt tilsyn med arbejdet på arealerne i samarbejde med tilsynsmyndigheden fra Københavns Kommune.

--

Læs mere om naturbeskyttelsen, byggeprocessen og find en række kortmaterialer under Sådan bygger vi.