Skip to content

Fælledby frikendt for anklager om overtrædelser af regler om beskyttelse af natur

27. marts 2021

Miljøstyrelsen og Københavns Kommune har i denne uge afvist flere klager- og en politisag rettet mod Fælledby. Sagerne er nu lukket med myndighedsafgørelser om, at Fælledby ikke har udført nogen aktiviteter i strid med lovgivning, tilladelser eller vilkår i forbindelse med det indledende arbejde på områdets byggefelt.

Fælledby satte i slutningen af februar gang i det indledende arbejde med etablering af områdets byggeplads samt etablering af nye levesteder for områdets beskyttede padder. En del af arbejdet bestod også i at sikre, at ynglende fugle, særligt lærker, ikke bygger reder og dermed bliver forstyrret under forårets og sommerens kommende aktiviteter på byggefeltet.

Arbejdet har medført en politianmeldelse og flere klager til Miljøstyrelsen med påstande om blandt andet ulovlig forstyrrelse af fugle og padder samt overtrædelse af både Jagtloven og den såkaldte VVM-tilladelse – det vil sige de naturhensyn, som Københavns Kommune har stillet som krav i forbindelse med gennemførelsen af byggeprojektet.

Faelledby_omraade_2

Både Københavns Kommune og Miljøstyrelsen har nu afvist klagerne med begrundelse om, at ingen regler og love er overtrådt. Politiet har ligeledes valgt at afvise politianmeldelsen med henvisning til, at det er en sag, som Miljøstyrelsen skal vurdere, ikke politiet. Og denne anmeldelse er nu afvist.

På denne baggrund siger direktør for Fælledby P/S Erling Thygesen:

”Vi har forståelse for, at der er delte meninger om opførelsen af Fælledby, og vi ser mest de fremførte klager og politianmeldelser, som et forsøg på at fremme en bestemt dagsorden. Vi har i planlægningen af Fælledby været meget grundige i arbejdet med at beskytte naturen bedst muligt, og det glæder os meget, at alle myndigheder nu også har vurderet, at vi gør det rigtige. Vi er i fuld gang med at etablere de afværgeforanstaltninger, som skal beskytte dyrelivet i området, og håber på, at afvisningen af disse anmeldelser vil være med til at vise, at vi gør alt for at tilgå dette område på den bedst mulige måde. Jeg vil derfor også gerne opfordre til, at det bliver på den baggrund, vi fremover kan debattere udviklingen af Fælledby, for det gør vi selvfølgelig meget gerne”.

 

Arbejdet på Fælledbys byggefelt er fortsat godt i gang, og det er forventningen, at cirka to tredjedele af et 430 meter langt stendige er færdigetableret inden for de næste par uger. Stendiget skal fungere som nyt levested for områdets beskyttede padder, og de padder, der p.t. findes på områdets lysåbne areal, vil her i løbet af foråret blive flyttet til det nordøstlige krat, indenfor den del af byggefeltet, som ikke berøres. Du kan læse mere om udviklingen af Fælledby og det indledende arbejde på byggepladsen på www.faelledby.dk

 

FAKTA: Afgørelse vedr. anklage om forstyrrelse af lærker
I forbindelse med at sikre ynglende fugle mod at bygge rede på byggefeltet og dermed blive forstyrret under kommende byggeaktiviteter har Fælledby blandt andet opsat flyvende ’drager’ af rovfuglesilhuetter og haft hunde gående i snor på byggefeltet. Disse løsninger er sket på baggrund af anbefalinger fra flere biologer.

I sin afgørelse har Miljøstyrelsen blandt andet lagt til grund, at det ikke er ulovligt at opsætte flyvende drager af rovfuglesilhuetter, det ses fx også i private køkkenhaver m.v. Ligeledes er der lagt vægt på, at forstyrrelsen af fuglene er sket indenfor byggefeltet og uden for fuglenes yngletid. Derudover fremhæver Miljøstyrelsen, at området udenfor byggefeltet ”findes egnet som ynglelokalitet for områdets fugle i en sådan grad, at den konkrete forstyrrelse ikke vil medføre skade for arter af fugle eller bestande af fugle i området”.

FAKTA: Afgørelse vedr. anklage om forstyrrelse/drab af padder (stor vandsalamander)
I forbindelse med det indledende byggearbejde har Fælledby blandt andet efterladt enkelte kørespor i terrænet og lagt køreplader ud – cirka 30 meter i byggefeltets sydøstlige hjørne. Miljøstyrelsen besigtigede byggefeltet den 3. marts 2021. På baggrund af besigtigelsen vurderer Miljøstyrelsen, at der med det indledende byggearbejde ikke er sket individdrab på stor vandsalamander, det vil sige en overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelse §10.

FAKTA: Afgørelse vedr. anklage om overtrædelse af vilkår i VVM-tilladelse
I forbindelse med udviklingen af Fælledby stiller Københavns Kommune krav om, at der skal etableres nye levesteder (afværgeforanstaltninger) for stor vandsalamander, og at stor vandsalamander skal flyttes til byggefeltets nordøstlige krat, som ikke berøres, inden selve byggearbejdet går i gang. Københavns Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på, at de indledende aktiviteter på byggefeltet, som opsætning af byggepladshegn, ikke kan karakteriseres som byggearbejde, og ikke kræver byggetilladelse. Der er derfor ikke sket nogen overtrædelse af VVM-tilladelsens vilkår.