Skip to content

Miljøstyrelsen giver grønt lys til sikring af Fælledbys padder

15. marts 2021

Det indledende arbejde på Fælledbys byggefelt er i gang, og om kort tid tages fat på at bygge første etape af et langt stendige, som skal være nyt levested for områdets padder. Når padderne vågner af deres vinterhi, har Miljøstyrelsen nu givet en såkaldt dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til, at padderne kan indsamles og flyttes til nye levesteder.

 

Miljøstyrelsens dispensation er en forlængelse af de krav og tilladelser, som byggeprojektet allerede har fået fra Københavns Kommune, og Miljøstyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på, ’at dispensationen ikke hindrer opretholdelse af arternes gunstige bevaringsstatus, da ganske få, om nogen, individer formodes at gå tabt’. Ligeledes har Styrelsen vurderet, at med de afværgeforanstaltninger, som er planlagte, det vil sige etablering af nye levesteder og flytning af padder, så ’vil levevilkårene for stor vandsalamander forbedres’.

Direktør for Fælledby P/S, Erling Thygesen, er glad for, at der nu er givet grønt lys fra Miljøstyrelsen til at indsamle og flytte padderne, også kaldet bilag IV-arter, som blandt andet vil få flere egnede overvintringsmuligheder, end der i dag findes på det lysåbne areal.

Flytningen af padderne er nødvendig i vores arbejde med at sikre, at deres levevilkår ikke forringes under byggearbejdet. Vi har meget dygtige rådgivere på opgaven, og selvom det var ventet, at vi fik tilladelsen, er jeg selvfølgelig glad for, at Miljøstyrelsen nu har vurderet, at det store arbejde, vi gør, er det rigtige”, siger Erling Thygesen.

I tillæg til Miljøstyrelsens tilladelse har Fælledby også fået dispensation til, at enkelte individer kan gå tabt i det fremtidige arbejde med at flytte padder, etablere levesteder og færdiggøre byggepladsen.

Nu når vi skal i gang med det mere ’tunge’ forberedende arbejde, vil vi køre på stierne i det omfang, det er muligt, og de steder, hvor arbejdet ikke giver mulighed for det, vil vores biologer gennemgå arealet for at lokalisere mulige levesteder for padderne. På størstedelen af byggefeltet er der kun tidligere observeret enkelte padder, men da vi blandt andet ved, at de holder til i krattet flere steder, vil vi øge fokus i disse områder for at passe så godt på padderne som muligt”, siger Erling Thygesen.

Den første etape af det cirka 430 meter lange stendige, som i alt får ti frostfrie hulrum til padderne, bliver anlagt i byggefeltets lysåbne areal på en strækning, der ikke skal bebygges. Den resterende del af stendiget skal placeres i byggefeltets kratområde, og det arbejde afventer, at padderne i krattet er vandret til deres ynglevandhuller uden for byggefeltet. I krattet vil eksisterende kvasbunker blive flyttet til den del af krattet, som bevares, samtidig med at der bliver anlagt fire nye bunker med træstammer og mindre grene, som padderne også kan bo i, når det nye boligområde er færdigudviklet.

En biolog vil løbende føre tilsyn med etableringen af de nye levesteder, herunder genudsætningen af padderne. Derudover har Miljøstyrelsen opstillet vilkår for, hvordan og i hvilke perioder padderne skal indsamles og flyttes. Med Miljøstyrelsens tilladelse har Fælledby alle nødvendige tilladelser til det videre arbejde med at etablere byggeplads og levesteder, herunder flytning af padder.

Læs mere om Fælledbys byggearbejde på www.faelledby.dk